Polityka prywatności i RODO

A. INFORMACJA OGÓLNE


1. Cel Polityki ochrony danych osobowychPolityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora Danych, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe, jak również innych osób, które z upoważnienia Administratora Danych uzyskały dostęp do danych osobowych. Każda z tych osób została zapoznana z najważniejszymi procedurami bezpieczeństwa danych opisanymi w Polityce ochrony danych osobowych i zobowiązana do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań. Osoby, o których mowa złożyły oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa danych oraz zobowiązały się do ich stosowania.

Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów Polityki ochrony danych osobowych, powinny być rozstrzygane na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.


2. Terminologia1. Administrator Danych (ADO) – [NAZWA ADO]

2. Administrator Systemów Informatycznych (ASI) – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym również odpowiadająca za nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Administratora Danych,

3. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

4. DPIA – ocena skutków dla ochrony danych osobowych (data protection impact assessment),

5. Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca procesy związane z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w ramach procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w strukturze Administratora Danych,

6. organ nadzorczy – niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, powołany w każdym państwie członkowskim Unii, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO,

7. państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. podmiot przetwarzający –osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych,

10. Polityka – niniejsza Polityka ochrony danych osobowych,

11. pracownik – osoba współpracująca z Administratorem Danych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

12. przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

14. Unia – Unia Europejska,

15. Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),


3. Zakres informacji objętych Polityką ochrony danych osobowych oraz zakres zastosowaniaPolityka ochrony danych osobowych opisuje zasady i procedury przetwarzania danych osobowych. Jest to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz Administratora Danych. Polityka odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie, jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

Politykę ochrony danych osobowych stosuje się do wszelkich czynności, stanowiących w myśl RODO, przetwarzanie danych osobowych. Bez względu na źródło pochodzenia danych osobowych, ich zakres, cel zebrania, sposób przetwarzania lub czas przetwarzania, stosowane są zasady ujęte w Polityce.

Rygorowi Polityki podlegają także dane powierzone Administratorowi Danych do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego oraz dane osobowe, które zostały Administratorowi Danych udostępnione.


B. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH


1. Struktura organizacji ochrony danych osobowych


Za przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochronę zgodnie z postanowieniami RODO, Ustawy, Polityki oraz procedur wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych wdrożonych w strukturze Administratora Danych, odpowiadają:

1. Administrator Danych,
2. Inspektor Ochrony Danych,
3. Administrator SystemówInformatycznych,
4. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator danych2. Administrator Danych wyznacza:
1.IOD, Administratora Systemów
Informatycznych.
2. Administrator Danych jest odpowiedzialny za:
2.1 zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia i wykazania przetwarzania danych osobowych zgodnie z określonymi w RODO zasadami przetwarzania danych osobowych,

2.2. wdrożenie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych,

2.3 jeśli uzna to za konieczne, stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji, jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez Administratora Danych ciążących na nim obowiązków,

2.4 zapewnienie środków umożliwiających prawidłowa realizację praw osób, których dane dotyczą,

2.5 prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

2.6 prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania dokonywanych w imieniu innego administratora,

2.7 współpracę z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań,

2.8 wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający istniejącemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,

2.9 zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu, a w przypadku, gdy zajdą ku temu odpowiednie przesłanki, również osobie, której dane dotyczą,

2.10 dokumentowanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych,

2.11 zapewnienie odpowiednich środków w celu dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych w sytuacji, jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, w tym, jeżeli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki, konsultację z organem nadzorczym,

2.12 nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

2.13 zapewnienie legalności przekazywania danych osobowych do podmiotów trzecich,

2.14. w stosunku do IOD:
2.14.1 zapewnienie, że jest on właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych,
2.14.2 wspieranie IOD w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej,
2.14.3 zagwarantowanie by IOD nie działał pod wpływem presji i nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań,
2.14.4 publikację danych kontaktowych IOD oraz zawiadomienie o nich organu nadzorczego.


3. Administrator Danych nadzoruje działania IOD oraz ASI oraz wydaje im zalecenia, co do sposobu wykonywania obowiązków wynikających z Polityki.

4. Administrator Danych każdorazowo wyraża zgodę oraz ostateczną akceptację na kluczowe z perspektywy organizacji działania IOD oraz ASI, w które zaangażowane są podmioty trzecie. Do zaakceptowania tych działań, wystarczająca jest zgoda wyrażona w formie wiadomości e-mail.

3. Administrator Systemów Informatycznych

1.Funkcję ASI pełni osoba wyznaczona przez Administratora Danych.

2. Wzory dokumentów wyznaczenia oraz odwołania ASI znajdują się w Załączniku nr 12 do Polityki.

3. Do zadań ASI należy:

3.1 prowadzenie rejestru nadanych uprawnień do systemów informatycznych,

3.2 opracowywanie oraz aktualizacja Załącznika nr 10 do Polityki, który stanowi ogólny opis technicznych środków bezpieczeństwa wdrożonych w strukturze Administratora Danych,

3.3 nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, a w szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do tych systemów,

3.4 podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,

3.5 identyfikacja i analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych,

3.6 sprawowanie nadzoru nad kopiami zapasowymi;

3.7 inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem nowych narzędzi, procedur organizacyjnych oraz sposobów zarządzania systemami informatycznymi, które mają doprowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych,

3.8 podejmowanie innych czynności w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych w systemach informatycznych,

3.9 dokonywanie cyklicznych przeglądów aktualności i stosowania procedur z zakresu przetwarzania danych w systemach informatycznych, na podstawie opracowanego planu przeglądów.

3.10 ścisła współpraca z IOD w zakresie bezpieczeństwa i zasad przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

4. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

1. Każda osoba, która uzyskała upoważnienie do przetwarzania danych, zobowiązana jest do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami RODO, Ustawy oraz postanowieniami Polityki.

2. Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia. Stosowny zapis o przyjęciu zobowiązania do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych zawiera upoważnienie, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 2 do Polityki.

3. Naruszenie obowiązku ochrony danych osobowych, a w szczególności obowiązku zachowania danych osobowych w tajemnicy skutkuje poniesieniem odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów Ustawy oraz stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i może być podstawą rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), bądź rozwiązania stosunku cywilnoprawnego.

C. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora Danych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarza się:

1.1 zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności),

1.2 w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności),

1.3 w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),

1.4 w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu),

1.5 w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych),

1.6 przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości),

1.7 przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania),

1.8 w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).

2. Administrator Danych gwarantuje, że określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, a przede wszystkim, że są z nimi zgodne.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych3. Dopuszczenie osób do przetwarzania danych osobowych

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych5. Udostępnienie danych osobowych6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich7. Współadministrowanie danymi osobowymi8. Audyty zgodności przetwarzania danych osobowych9. Realizacja praw osób, których dane dotyczą10. Ochrona danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych osobowych11. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (data protection impact assessment)12. Incydenty ochrony danych osobowych13. Ogólne zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych14. Przeglądy i aktualizacja Polityki ochrony danych osobowych
Copyright © 2023. All right reserved.