Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

Usługodawca lub SwiadectwoEnergetyczne – Przedsiębiorstwo Bartosz Malinowski studio architektoniczne wpisane do CEIDG, pod numerem NIP:852-24-21-762, REGON: 302817718.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.swiadectwoenergetyczne.co.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik lub Audytor – osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectwo charakterystyki energetycznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie i opłaciła wizytówkę.

Wizytówka – profil Audytora w Serwisie, dostępny w jednym z trzech wariantów: Eco Free, Eco Pro, Eco Business, różniących się zakresem funkcjonalności i widocznością w Serwisie.

Rejestracja – proces utworzenia Konta Użytkownika, polegający na opłaceniu wizytówki przez Użytkownika i wypełnieniu formularza Google który Użytkownik otrzymuje po opłaceniu wizytówki w formie linka na maila wskazanego w rejestracji.

Subskrypcja – proces odnawialnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, w ramach której Użytkownik otrzymuje dostęp do określonych usług w zamian za regularną opłatę. Subskrypcja jest aktywowana po pomyślnym przejściu procesu Rejestracji i opłaceniu pierwszej raty. Użytkownik ma prawo do odnowienia lub zakończenia subskrypcji zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie Serwisu.

Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy dla Użytkowników między innymi następujące Usługi:

• udostępnia możliwość założenia wizytówki Audytora energetycznego w jednym z trzech wariantów: Eco Free, Eco Pro, Eco Business;
• umożliwia wyszukiwanie Audytorów na podstawie parametrów określonych w Serwisie;
• umożliwia Użytkownikom edycję danych na swojej wizytówce po zalogowaniu;
• umożliwia Użytkownikom prowadzenie dialogu z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

Dla Audytorów, którzy dokonali Rejestracji i opłacili wizytówkę, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi:

• możliwość publikacji szczegółowych informacji o swojej działalności,
• możliwość zmian informacji w ramach swojej wizytówki po zalogowaniu do panelu uzytkownika;

• subskrypcja roczna, odnawialna co roku, z możliwością anulowania w każdym momencie.

Usługodawca świadczy usługi polegające na promowaniu Audytorów w Internecie poprzez umieszczanie informacji o ich działalności na stronie Serwisu.
Usługi dla Użytkowników są nieodpłatne lub odpłatne, w zależności od wybranego wariantu wizytówki.

§3. Warunki świadczenia Usług dla Użytkowników

W celu korzystania z Usług, Użytkownik:

• musi dokonać Rejestracji,
• musi posiadać dostęp do sieci Internet,
• musi posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami o Audytorach oraz korzystać z wyszukiwarki.

Każdy Audytor energetyczny który posiada uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz jest wpisany na listę uprawnionych audytorów może założyć wizytówkę Audytora, która jest dostępna po opłaceniu i wypełnieniu formularza. W celu założenia wizytówki konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych.

Założenie wizytówki w Serwisie jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika oraz akceptacji regulaminu serwisu. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz akceptacji regulaminu serwisu uniemożliwi założenie wizytówki.

Założenie wizytówki w Serwisie oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Za realizację tej umowy odpowiada wyłącznie Usługodawca.

§4. Warunki świadczenia usług dla Audytorów

Utworzenie wizytówki dla nowego Audytora wymaga utworzenia Konta Audytora i podania podstawowych informacji o nim.

Podstawowe informacje o Audytorze obejmują m.in. : imię i nazwisko, numer uprawnień, data wpisu na listę audytorów, adres e-mail, numer telefonu. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Audytora.

Przed opublikowaniem wizytówki, Usługodawca dokona weryfikacji kwalifikacji zawodowych Audytora. Bez ich spełnienia, wizytówka nie zostanie opublikowana.

Usługodawca nie gwarantuje Audytorom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.

Jeden Audytor może mieć wyłącznie jedną wizytówkę. Niedozwolone jest utworzenie wizytówki wspólnej dla kilku Audytorów. Wizytówki powtarzające się będą usuwane.

Wizytówka utworzona lub potwierdzona przez Audytora oznaczona jest, jako „konto zweryfikowane”.

W Serwisie są publikowane wizytówki Audytorów, którzy samodzielnie dokonali rejestracji akceptując regulamin serwisu oraz politykę prywatności.

§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w stosunku do Audytorów po opłaceniu wizytówki i wypełnieniu formularza z danymi do wizytówki. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności jej stron. Umowa zawierana jest w formie subskrypcji rocznej z automatyczną odnawialną umową.

Użytkownikowi po opłaceniu wizytowki nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę kontaktując się mailowo z Usługodawcą poprzez zgłoszenie skasowania swojej wizytówki. Prośbę o usunięcie wizytówki należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@swiadectwoenergetyczne.co.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług, jeżeli działanie Użytkownika lub Audytora jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu, lub narusza godność, integralność lub dobre imię Serwisu lub innych osób. Rozwiązanie w stosunku do osób innych niż konsumenci ma skutek natychmiastowy. W stosunku do konsumentów rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje po wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie terminu, nie krótszego niż 7 dni na ich zaniechanie.

§5. Odpowiedzialność

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość i aktualność danych przekazanych w formularzu podczas procesu Rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości lub nieaktualność danych wynikające z zaniedbań Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

Zastrzeżenia co do rzetelności informacji zawartych w Serwisie można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@swiadectwoenergetyczne.co. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§8. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

W przypadku sporów wynikających ze świadczenia Usług, sądem właściwym dla Użytkowników niebędących konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, https://konsument.gov.pl/ oraz na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Copyright © 2023. All right reserved.